Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 10

 

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 22. 06. 2016

 

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,15 hod. + 1 člen přišel v 17,30 hod.– dle prezenční listiny

Omluvena: L. Jiroutová

Neomluveni: nikdo

 

Začátek zasedání: 17,05 hod

Konec zasedání: 18,45 hod

 

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 20. 4. 2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 2. 5. 2016 a sejmut 20. 5. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 3 5. Projednání, příp. schválení předkupního práva na prodej chaty ev. č. 20, postavené na pozemku p. č. 6956/26 v k. ú. Holice v Čechách, v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

6. Projednání, příp. schválení předkupního práva na prodej chaty ev. č. 7, postavené na pozemku p. č. 6956/52 v k. ú. Holice v Čechách, v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

7. Projednání, příp. schválení plného dofinancování akce „Dopravní automobil“ z vlastních zdrojů pro SDH Moravany.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 113/40 o výměře 26 m2, p. č. 113/41 o výměře 35 m2 vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, které vznikly rozdělením pozemku p. č. 113/34 a p. č.113/39 v k. ú. Moravany nad Loučnou.

9. Seznámení se Smlouvou o dílo na II. etapu opravy Moravanského domu mezi firmou Marhold a.s. a obcí Moravany.

10. Projednání, příp. schválení Smlouvy o dílo na akci „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“ mezi firmou VCES a.s. Praha 9 a obcí Moravany.

11. Diskuse.

12. Přednesení usnesení.

13. Závěr

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU

upozorneni vyber poplatky odpady 2019 banner maly   

upozorneni svozy odpady 2019 banner maly

Důležitá hlášení

Obecně závazné vyhlášky

PROJEKTY A DOTACE

 A4 diplomy 2018 web20

 

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x