Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 7

Napsal(a) 

 

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 9. 12. 2015

 

Přítomno: 13 členů + 1 člen přišel v 17,25 hod.— dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Bakeš

 

Začátek zasedání: 17,00 hod

Konec zasedání: 19,45 hod

 

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 2. 9. 2015, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 11. 9. 2015 a sejmut 2. 10. 2015. Dále konstatoval, že je přítomno 13 členů a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 7/2015.

6. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 47/8 o výměře 315 m2 v k . ú. Moravanský.

7. Projednání, příp. schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku s omezujícími podmínkami na pozemek p. č. 192/2 o výměře 88 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikl oddělením geometrickým plánem z pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Platěnice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro obec Moravany.

8. Projednání, příp. schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi SmP – Odpady a.s. a obcí Moravany, dodatek se týká stanovení ceny za svoz TKO pro rok 2016.

9. Projednání, příp. schválení předkupního práva na odkoupení chaty majitelky p. Burgerové, ev. č. 39 na pozemku p. č. 6956/3 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém vlastnictví 16 měst a obcí.

10. Projednání, příp. schválení pověření rady obce k předběžnému schválení rozpočtových změn provedených do konce roku 2015.

11. Projednání, příp. schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2016.

12. Diskuse

13. Přednesení usnesení

14. Závěr

 

Oficiální dokument je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2020

!!! POZOR !!!
POPLATEK ZA ODPADY
JE SPLATNÝ JEN
DO 31. 5. 2020

Z provozních důvodů se poplatky za odpad vybírají

3. 2. 2020 - 30. 4. 2020

na obecním úřadě v Moravanech ve dnech:

pondělí a středa
8,00 – 11,00
13,00 – 17,00
úterý a čtvrtek
8,00 – 11,00.

CENA ZA ODPADY 2020

500,- Kč fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.
500,- Kč fyzická osoba bez trvalého pobytu v obci, která na území obce vlastní stavbu nebo byt, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

- v některých případech je možné zajistit osvobození od poplatků, více informací naleznete v dokumentaci pod odkazy v závěru této zprávy

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

7. a 21.

Únor

4. a 18.

Březen

3. a 17. a 31.

Duben

14. a 28.

Květen

12. a 26.

Červen

9. a 23.

Červenec

7. a 21.

Srpen

4. a 18.

Září

1. a 15. a 29.

Říjen

13. a 27.

Listopad

10. a 24.

Prosinec

8. a 22.

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x