Vytisknout tuto stránku

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 7

Napsal(a) 

 

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 9. 12. 2015

 

Přítomno: 13 členů + 1 člen přišel v 17,25 hod.— dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Bakeš

 

Začátek zasedání: 17,00 hod

Konec zasedání: 19,45 hod

 

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 2. 9. 2015, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 11. 9. 2015 a sejmut 2. 10. 2015. Dále konstatoval, že je přítomno 13 členů a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 7/2015.

6. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 47/8 o výměře 315 m2 v k . ú. Moravanský.

7. Projednání, příp. schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku s omezujícími podmínkami na pozemek p. č. 192/2 o výměře 88 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikl oddělením geometrickým plánem z pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Platěnice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro obec Moravany.

8. Projednání, příp. schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi SmP – Odpady a.s. a obcí Moravany, dodatek se týká stanovení ceny za svoz TKO pro rok 2016.

9. Projednání, příp. schválení předkupního práva na odkoupení chaty majitelky p. Burgerové, ev. č. 39 na pozemku p. č. 6956/3 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém vlastnictví 16 měst a obcí.

10. Projednání, příp. schválení pověření rady obce k předběžnému schválení rozpočtových změn provedených do konce roku 2015.

11. Projednání, příp. schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2016.

12. Diskuse

13. Přednesení usnesení

14. Závěr

 

Oficiální dokument je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.