Vytisknout tuto stránku

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 9

Napsal(a) 

 

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 20. 04. 2016

 

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,30 hod.— dle prezenční listiny

Omluveni: J. Kozáček

Neomluveni: Ing. Bakeš

 

Začátek zasedání: 17,05 hod

Konec zasedání: 19,45 hod

 

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 3. 2. 2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 11. 2. 2016 a sejmut 15. 3. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Stav čerpání rozpočtu obce 2016 za období 01-03/2016.

6. Projednání, příp. schválení závěrečného účtu Obce Moravany spolu s výsledkem kontroly hospodaření za rok 2015.

7. Projednání, příp. schválení účetní závěrky obce a inventarizace obce za rok 2015.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 682 o výměře 32 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 10/1 v k. ú. Moravany nad Loučnou.

9. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. st. 225 v k. ú. Moravany nad Loučnou a pozemku p. č. 110/15 v k. ú. Moravany nad Loučnou

10. Diskuse

11. Přednesení usnesení

12. Závěr

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.