Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 10

Napsal(a) 

 

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 22. 06. 2016

 

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,15 hod. + 1 člen přišel v 17,30 hod.– dle prezenční listiny

Omluvena: L. Jiroutová

Neomluveni: nikdo

 

Začátek zasedání: 17,05 hod

Konec zasedání: 18,45 hod

 

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 20. 4. 2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 2. 5. 2016 a sejmut 20. 5. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 3 5. Projednání, příp. schválení předkupního práva na prodej chaty ev. č. 20, postavené na pozemku p. č. 6956/26 v k. ú. Holice v Čechách, v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

6. Projednání, příp. schválení předkupního práva na prodej chaty ev. č. 7, postavené na pozemku p. č. 6956/52 v k. ú. Holice v Čechách, v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

7. Projednání, příp. schválení plného dofinancování akce „Dopravní automobil“ z vlastních zdrojů pro SDH Moravany.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 113/40 o výměře 26 m2, p. č. 113/41 o výměře 35 m2 vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, které vznikly rozdělením pozemku p. č. 113/34 a p. č.113/39 v k. ú. Moravany nad Loučnou.

9. Seznámení se Smlouvou o dílo na II. etapu opravy Moravanského domu mezi firmou Marhold a.s. a obcí Moravany.

10. Projednání, příp. schválení Smlouvy o dílo na akci „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“ mezi firmou VCES a.s. Praha 9 a obcí Moravany.

11. Diskuse.

12. Přednesení usnesení.

13. Závěr

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2021

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a nemají na popelnici
nalepenou známku na rok 2021, že jim
od měsíce května 2021 nebude popelnice vyvezena

!   !   !

Poplatek můžete uhradit na OÚ Moravany ještě
v pondělí 10. května 2021 a činí 550 Kč na osobu.

 

Poplatky za odpad se vybírají

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021

v kanceláři obecního úřadu v Moravanech v úředních hodinách.

Po dobu vládních opatření jsou upraveny úřední hodiny na
Po, St: 9-11 a 14-17 hod

CENA ZA ODPADY 2021

550,- Kč
Osoby s trvalým pobytem a cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.

550,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu, které na území obce vlastní stavbu nebo nemovitost, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Děti do 3 let, 3. dítě do 18. let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v  obci 6 po sobě jdoucích měsíců.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

5. a 19.

Únor

2. a 16.

Březen

2. a 16. a 30.

Duben

13. a 27.

  Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

SBĚRNÝ DVŮR MORAVANY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x