Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 10

Napsal(a) 

 

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 22. 06. 2016

 

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,15 hod. + 1 člen přišel v 17,30 hod.– dle prezenční listiny

Omluvena: L. Jiroutová

Neomluveni: nikdo

 

Začátek zasedání: 17,05 hod

Konec zasedání: 18,45 hod

 

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 20. 4. 2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 2. 5. 2016 a sejmut 20. 5. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 3 5. Projednání, příp. schválení předkupního práva na prodej chaty ev. č. 20, postavené na pozemku p. č. 6956/26 v k. ú. Holice v Čechách, v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

6. Projednání, příp. schválení předkupního práva na prodej chaty ev. č. 7, postavené na pozemku p. č. 6956/52 v k. ú. Holice v Čechách, v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

7. Projednání, příp. schválení plného dofinancování akce „Dopravní automobil“ z vlastních zdrojů pro SDH Moravany.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 113/40 o výměře 26 m2, p. č. 113/41 o výměře 35 m2 vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, které vznikly rozdělením pozemku p. č. 113/34 a p. č.113/39 v k. ú. Moravany nad Loučnou.

9. Seznámení se Smlouvou o dílo na II. etapu opravy Moravanského domu mezi firmou Marhold a.s. a obcí Moravany.

10. Projednání, příp. schválení Smlouvy o dílo na akci „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“ mezi firmou VCES a.s. Praha 9 a obcí Moravany.

11. Diskuse.

12. Přednesení usnesení.

13. Závěr

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2020

!!! POZOR !!!
POPLATEK ZA ODPADY
JE SPLATNÝ JEN
DO 31. 5. 2020

Z provozních důvodů se poplatky za odpad vybírají

3. 2. 2020 - 30. 4. 2020

na obecním úřadě v Moravanech ve dnech:

pondělí a středa
8,00 – 11,00
13,00 – 17,00
úterý a čtvrtek
8,00 – 11,00.

CENA ZA ODPADY 2020

500,- Kč fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.
500,- Kč fyzická osoba bez trvalého pobytu v obci, která na území obce vlastní stavbu nebo byt, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

- v některých případech je možné zajistit osvobození od poplatků, více informací naleznete v dokumentaci pod odkazy v závěru této zprávy

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

7. a 21.

Únor

4. a 18.

Březen

3. a 17. a 31.

Duben

14. a 28.

Květen

12. a 26.

Červen

9. a 23.

Červenec

7. a 21.

Srpen

4. a 18.

Září

1. a 15. a 29.

Říjen

13. a 27.

Listopad

10. a 24.

Prosinec

8. a 22.

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

 A4 diplomy 2018 web20

 

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x