Vytisknout tuto stránku

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č. 11 / 2016

Napsal(a) 

 

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 21. 09. 2016

 

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,36 hod. – dle prezenční listiny

Omluvena: J. Kozáček, J. Brňák

Neomluveni: nikdo

 

Začátek zasedání: 17,00 hod

Konec zasedání: 19,55 hod

 

- Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 22. 6. 2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 1. 7. 2016 a sejmut 25. 7. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 

- Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Stav čerpání rozpočtu obce 2016 za období 04 – 08/2016.

6. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 4.

7. Projednání, příp. schválení nabídky prodeje chaty ev. č. 2 postavené na pozemku p. č. 6956/50 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 187/31 o výměře 1 426 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 187/1 v k. ú. Platěnice.

9. Projednání, příp. schválení smlouvy o převodu pozemku p. č. 132/88 o výměře 312 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou včetně základní technické infrastruktury, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou.

10. Projednání, příp. schválení poskytovatele úvěru na financování akce „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“

11. Projednání, příp. schválení napojení splaškových odpadních vod z obce Slepotice na ČOV Moravany.

12. Projednání, příp. schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu.

13. Diskuse.

14. Přednesení usnesení.

15. Závěr

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE.