Vytisknout tuto stránku

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany č.16 / 2017

 

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 20. 9. 2017

Přítomno: 11 členů – dle prezenční listiny, 1 člen přijde později
Omluven: Ing. Bakeš, Mgr. Louženská, Mgr. Červená
Neomluven: -
Začátek zasedání: 17,05 hod.
Konec zasedání: 19,30 hod.

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 28. 6. 2017, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. 

     Zápis byl vyvěšen dne 11. 7. 2017 a sejmut 31. 7. 2017.  Dále konstatoval, že je přítomno 11 členů a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.        

     

 2. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 4.

6. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 336/27 o výměře 1 536 m2 v k. ú. Turov nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 336/21 v k. ú. Turov nad Loučnou.

7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 336/28 o výměře 106 m2 v k. ú. Turov nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 336/21 v k. ú. Turov nad Loučnou.

8. Projednání a schválení ceny za výlep volebních materiálů na výlepových plochách v obci Moravany.

9. Různé (stav ČOV, oprava Moravanského domu, kompletace kanalizace…)

10. Diskuse

11. Přednesení usnesení

12. Závěr. 

 

 

Oficiální znění a úplný obsah je ke stažení v příloze tohoto článku nebo na úřední desce ZDE v kategorii "ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017 ".