Vytisknout tuto stránku

Obec Moravany otevírá dne 2. 5. 2016 nový separační dvůr odpadů

Napsal(a) 

Obec Moravany otevírá dne 2. 5. 2016 nový separační dvůr odpadů v obci u bývalého ČSAO v ulici 9. května.

 

Základní fakta

 • Název zařízení: Separační dvůr obce Moravany (dále jen SD)
 • Otevírací doba: ST 15,00 – 18,00 a SO 8,00 – 12,00
 • Umístění stavby: katastrální území Moravany nad Loučnou, p.p. 110/19
 • Identifikační číslo: 00273988
 • Vedoucí pracovník zařízení: starosta obce
 • Kapacita sběrného místa: maximální množství současně skladovaných odpadů kategorie "O" je 30 tun
 • Charakteristika zařízení: zařízení tvoří upravená plocha, jejíž půdorysná plocha je 1124 m2, odpad bude shromažďován prostřednictvím kontejnerů a sběrných nádob

 

Jak postupovat při ukládání odpadu

Obsluha zařízení při předání zkontroluje předávaný odpad, provede jeho vizuální a namátkovou kontrolu k ověření shody s popisem. V případě zjištění, že je odpad nevhodný, nebude přijat. Jestli že se odpad shoduje s údaji původce, dá pokyn k uložení na místo, které určí. Obsluha je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci, nakládce a vykládce odpadů.

 

Specifikace uživatelů

SD je určen pro občany s trvalým pobytem a vlastníky nemovitostí v Moravanech a místních částech Platěnice, Platěnsko, Turov, Čeradice, Moravanský. Osoby přivážející odpad jsou povinny předložit doklad o zaplacení za svoz odpadů za každý rok, na vyžádání obsluhy i doklad totožnosti. SD není určen pro odpad vznikající živnostníkům nebo právnickým osobám při podnikatelské činnosti. 

Sběr odpadů je prováděn provozovatelem bezúplatně!

 

Druhy vybíraných odpadů

 1. Sklo čiré a barevné
 2. Plasty
 3. Velkoobjemový odpad
 4. Bioodpad
 5. Stavební odpad
 6. Textilní odpad
 7. Železo lehké (např.plechovky)

 

Specifikace odpadů

 1. Sklo - odevzdává se zbavené dalších komponentů (kov,plast), na místě se třídí na sklo čiré a barevné.
 2. Plasty - PET lahve a ostatní objemné obaly, musí být sešlápnuté na minimální objem.
 3. Velkoobjemový odpad - jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, postele, atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea). Nábytek se musí odevzdávat v rozloženém stavu!
 4. Bioodpad - jedná se o listí, trávu, plevel, čajové sáčky, zbytky ovoce, zeleniny, biologicky rozložitelný odpad, rostliny, hnůj, trus, hobliny, piliny, padané ovoce, zbytky z krácených větví.
 5. Stavebníodpad - jedná se o cihly a beton nebo stavební suť z drobných rekonstrukcí v bytě, umyvadla, toalety (musí být rozbité na menší kusy), obklady a dlažby. Množství odevzdávaného odpadu je omezeno do 300kg na osobu a měsíc. Větší množství je nutno uložit na řízené skládky! Kontakt na vyžádání na SD. Na SD se neodebírá stavební odpad s obsahem dehtu a azbestu f jedná se o nebezpečný odpad) - tento odpad lze předávat pouze oprávněným osobám.
 6. Textilní odpad - Ukládá se do speciálního kontejneru na SD

 

Nebezpečný odpad 

Pozor nebezpečný odpad na SD nebude odebírán! Jeho svoz zajišťuje provozovatel dvakrát ročně specializovanou firmou.

Jedná se dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. o tento odpad:

 • Olověné akumulátory včetně elektrolytu, zářivky, výbojky
 • Barvy v uzavřených nádobách, laky, kosmetické přípravky, léky
 • Plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje, tuky
 • Galvanické články, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy
 • Ledničky a mrazničky
 • PC monitory a notebooky

Kompletní elektrospotřebiče a elektronika, kabely, železo, akumulátorové baterie, fólie, papír, kartony lze odevzdat nasběrném dvoře S-Firmy v Moravanech.

 

Dbejte bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí a zdraví lidí

 1. Veškeré činnosti probíhají dle pokynů obsluhy provozovatele.
 2. Osoby přivážející odpad jsou povinny dbát pokynů obsluhy.
 3. Nepovolaným osobám je vstup přísně zakázán, pohyb vozidel je omezen na předání a převzetí odpadů.
 4. Příjezdu vozidel mimo provozní dobu je zamezeno oplocením s branou.
 5. Platí zákaz jídla, pití a kouření v prostorách SD.
 6. Na SD je zakázaný vstup s otevřeným ohněm a je přísně zakázáno pálení odpadu.
 7. Pro pracovníky provozovatele platí rovněž schválený provozní řád, kterým jsou povinni se řídit.

 

Na SD a jeho okolí je přísný zákaz rozdělávat otevřený oheň!

 

Vzniklé havarijní situace je možné ohlásit obsluze případně:

a) Obecnímu úřadu Moravany
b) V případě nedostupnosti odpovědné osoby obecního úřadu na Policii ČR
c) V případě požáru Hasičskému záchrannému sboru.

 

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu - provozní řád.