Vytisknout tuto stránku

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany 2017

Napsal(a) 

Na úřední desce naleznete nové dokumenty:

- Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 19. 4. 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Moravany.

 

Program jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.
 3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
 4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.
 5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opaření č. 1.
 6. Stav čerpání rozpočtu obce 2017 za období 01-03/2018.
 7. Změna části bodu 13/175 usnesení Zastupitelstva obce Moravany ze dne 1. 2. 2017 - finanční příspěvek pro KČT - CKP Moravany nahrazen příspěvkem pro CKP Moravany za stejných podmínek.
 8. Projednání, příp. schválení závěrečného účtu obce Moravany spolu s výsledkem kontroly hospodaření za rok 2016.
 9. Projednání, příp. schválení účetní závěrky obce a invertarizace obce za rok 2016.
 10. Projednání, příp. schválení smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.
 11. Projednání, příp. schválení nové ceny za stočné.
 12. Projednání, příp. schválení záměru nákupu pozemků p.č. 132/7 a p.č. 132/64, vše v k. ú. Moravany nad Loučnou o celkové výměře 20.728 m2, které jsou dle platného ÚPSÚ obce Moravany v lokalitě Z21 určeny pro výstavbu.
 13. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 78/3 v k. ú. Moravany nad Loučnou o celkové výměře 4.265 m2.
 14. Diskuse. 
 15. Přednesení usnesení. 
 16. Závěr.

 

Oficiální verze je ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2017".