Organizační řád Obecního úřadu v Moravanech

Napsal(a) 

Článek č. 1

Zásady činnosti

Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu, dělbu práce mezi zaměstnanci, jejich vzájemné vztahy a vztahy k organizacím a zařízením, které zřizuje obec.

 

 

Článek č. 2

Obec a jeho orgány:

1. Zastupitelstvo obce
2. Starosta
3. Obecní úřad
4. Výbory zastupitelstva obce
5. Komise rady obce
Kompetence těchto orgánů obce jsou stanoveny v zákoně č. 128/2000 Sb., v §84 - § 116 a v §117 až §122.

 


Článek č. 3

Působnost a postavení obecního úřadu:

1) Postavení a působnost obecního úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon), ve znění pozdějších právních úprav. Pokud jde o výkon státní správy přenesené působnosti, řídí se zvláštními zákony.
2) Působnost obecního úřadu v oblasti samostatné působnosti
- plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
- připravuje podklady pro jednání zastupitelstva obce
- pomáhá výborům a komisím zastupitelstva obce v jejich činnosti
- spolupracuje s organizačními složkami zřízenými obcí a usměrňuje po odborné a metodické stránce jejich činnost

 

Organizace a řízení obecního úřadu:

- Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu.

 

 

Článek č. 4

S t a r o s t a 

V čele Obecního úřadu je starosta, který zastupuje obec a obecní úřad navenek. Jeho kompetence, práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoně č. 128/2000 Sb. § 103 - 108.

 

M í s t o s t a r o s t a

1) Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostu. Tento je po schválení zastupitelstvem obce oprávněn zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti - jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
2) Místostarosta plní úkoly dle pracovní náplně schválené radou obce, dále plní úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo obce, nebo starosta.
Zaměstnanci obecního úřadu
1) Zaměstnanci obecního úřadu jsou přímo podřízení starostovi.
2) Zaměstnanci vykonávají pracovní činnost v souladu s právními předpisy a s uzavřenou pracovní smlouvou. Konkrétní pracovní povinnosti jsou jim stanoveny v pracovní náplni. Pracovní náplň stanovuje starosta.

 

Článek č. 5

Počet zaměstnanců obecního úřadu.
Počet zaměstnanců obecního úřadu stanovuje na návrh starosty podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích rada obce.

 

Článek č. 6

Závěrečná ustanovení
1) Organizační řád Obecního úřadu Moravany byl projednán a schválen Radou obce Moravany usnesením č. 7 ze dne 5. 3. 2007 a nabývá účinnosti dnem podpisu.

 

 

 

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2021

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a nemají na popelnici
nalepenou známku na rok 2021, že jim
od měsíce května 2021 nebude popelnice vyvezena

!   !   !

Poplatek můžete uhradit na OÚ Moravany ještě
v pondělí 10. května 2021 a činí 550 Kč na osobu.

 

Poplatky za odpad se vybírají

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021

v kanceláři obecního úřadu v Moravanech v úředních hodinách.

Po dobu vládních opatření jsou upraveny úřední hodiny na
Po, St: 9-11 a 14-17 hod

CENA ZA ODPADY 2021

550,- Kč
Osoby s trvalým pobytem a cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.

550,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu, které na území obce vlastní stavbu nebo nemovitost, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Děti do 3 let, 3. dítě do 18. let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v  obci 6 po sobě jdoucích měsíců.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

5. a 19.

Únor

2. a 16.

Březen

2. a 16. a 30.

Duben

13. a 27.

  Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

SBĚRNÝ DVŮR MORAVANY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x