Povinné informace

Napsal(a) 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci Moravany (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4.
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

 

 

01. Oficiální název

 • Moravany

02. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

03. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je patnáctičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

     Organizační složky obce:

 • Obecní knihovna Moravany
 • Základní škola Moravany
 • Mateřská škola Moravany
 • Sbor dobrovolných hasičů

04. Kontaktní spojení

04.1. Poštovní adresa - sídlo

 • Obec Moravany
 • nám. Hrdinů 136
 • 533 72 Moravany

04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Obec Moravany
 • nám. Hrdinů 136
 • 533 72 Moravany

04.3. Úřední hodiny

 • Pondělí:   08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 úřední den
 • Úterý:       08:00 - 11:00
 • Středa:     08:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 úřední den
 • Čtvrtek     08:00 - 11:00

04.4. Telefonní čísla

 • +420 466 951 204 úřad

04.5. Číslo faxu

 • +420 466 951 003

04.6. Adresa Internetové stránky

04.7. Adresa e-podatelny

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

04.8. Další elektronické adresy

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

05. Bankovní spojení (číslo účtu)

 • Číslo účtu: 2620561/0100, Komerční Banka Pardubice
 • Variabilní symboly pro platby.
  • Poplatek za odpady: pouze osobně v knihovně
  • Poplatek za psy: osobně na úřadu
  • Poplatek za stočné: číslo faktury

06. Identifikační číslo (IČ)

 • 00273988

07. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 • CZ 00273988

08. Dokumenty

08.1. Seznamy hlavní dokumentů

 • Vyhlášky a nařízení
 • Zápisy z jednání zastupitelstva
 • Termíny jednání zastupitelstva
 • Jednací řád zastupitelstva

Vše naleznete na úřední desce Obecního úřadu Moravany.

08.2. Rozpočet

Rozpočty na jednotlivé roky a závěrečné účty naleznete na úřední desce Obecního úřadu Moravany.

09. Žádat o informace lze:

 • Osobně na Obecním úřadě Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 466 951 204
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit: 
  • elektronicky (e-mailem) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • elektronickou podatelnou (musí obsahovat el. podpis): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • poštou na adresu Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany
  • faxem na číslo +420 466 951 003
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Osobně na Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany v úředních dnech a hodinách
 • Telefonicky na čísle +420 466 951 204
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. pTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Elektronickou podatelnou (musí obsahovat el. podpis): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Poštou na adresu Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany
 • Faxem na číslo +420 466 951 003

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • Osobním podáním na Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany
 • Poštou na adresu Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Dokumenty

 • Formulář (DOC 28kB) pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • Žádost (DOC 32kB) o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12. Formuláře

 • V sekci dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx .
Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz .
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Předpisy

14. 1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Moravany jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu.

14. 2. Vydané právní předpisy - vyhlášky

 • Vyhlášky
 • Nařízení
 • Vnitřní předpisy
 • Řády

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neúčtuje obecní úřad Moravany poplatky v případě, že poskytování informací bude provedeno zaměstnanci úřadu obce.

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

 

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.

Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad Moravany jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2011, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje obec Moravany žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

 • Počet podaných žádostí o informace: 4
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0
 • Aktuální výroční zpráva a jednotlivé žádosti jsou k nahlédnutí a ke stažení ZDE nebo na úřední desce Obecního úřadu Moravany.

Starší výroční zprávy

18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2012 - 2019 nebyly poskytnuty žádné informace.

19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

Rejstříky pracoviště CZECH POINT

20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů obce Moravany provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny
 • Evidenci pronájmu sportovní haly

21. Informace o obecním informačním systému

Informační systém obce Moravany je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem 2x MS Windows XP  1x MS Windows Vista a 3x kancelářským systémem MS Office 2007.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci obce Moravany

 • Gordic, Ekonomický systém
 • Gordic, Evidence obyvatel
 • Joomla, Redakční systém pro www

Prohlášení
Úřad Moravany nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

22. Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu obce Moravany je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry Moravan ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

POPLATKY A SVOZ ODPADU 2021

!!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili
poplatek za svoz odpadů a nemají na popelnici
nalepenou známku na rok 2021, že jim
od měsíce května 2021 nebude popelnice vyvezena

!   !   !

Poplatek můžete uhradit na OÚ Moravany ještě
v pondělí 10. května 2021 a činí 550 Kč na osobu.

 

Poplatky za odpad se vybírají

1. 2. 2021 - 30. 4. 2021

v kanceláři obecního úřadu v Moravanech v úředních hodinách.

Po dobu vládních opatření jsou upraveny úřední hodiny na
Po, St: 9-11 a 14-17 hod

CENA ZA ODPADY 2021

550,- Kč
Osoby s trvalým pobytem a cizinci s trvalým pobytem delším než 90 dnů v obci Moravany, Moravanský, Turov, Platěnice, Čeradice.

550,- Kč
Osoby bez trvalého pobytu, které na území obce vlastní stavbu nebo nemovitost, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Na nemovitost s jedním číslem popisným náleží jedna popelnice.

Další popelnice k zakoupení na obecním úřadě Moravany za 700,- Kč.

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Děti do 3 let, 3. dítě do 18. let, poplatník, který se dlouhodobě nezdržuje v  obci 6 po sobě jdoucích měsíců.

HARMONOGRAM SVOZŮ
ÚTERÝ, SUDÉ TÝDNY

Měsíc

Den svozu

TKO 14 denní

Leden

5. a 19.

Únor

2. a 16.

Březen

2. a 16. a 30.

Duben

13. a 27.

  Úplné oficiální znění, žádosti a další podklady jsou k shlédnutí ZDE nebo ke stažení na ÚŘEDNÍ DESCE v kategorii "OSTATNÍ DOKUMENTY" nebo mezi ostatními v dokumentech kategorie "FORMULÁŘE A TISKOPISY / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ".

SBĚRNÝ DVŮR MORAVANY

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

nadrozměrný odpad rozebraný na díly, plasty, sklo, stavební suť, textilní odpad, papír, bio odpad můžete odevzdávat na separačním dvoře (naproti ČSAO) v Moravanech

OTEVÍRACÍ DOBA

Středa
1.11. - 31.3.
14,00 - 17,00
1.4. - 31.10.
15,00 18,00

Sobota
8,00 - 12,00

VÝKUP ODPADU

výkup plastů, papíru a kovů zajišťuje nadále S-firma v Moravanech.

DOKLAD O ZAPLACENÍ USCHOVEJTE A PŘEDKLÁDEJTE NA SBĚRNÉM MÍSTĚ VŽDY PŘI ODEVZDÁVÁNÍ VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU!

!TŘIĎTE ODPAD!
!CHRÁNÍTE PŘÍRODU!

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Žádné události

logo dso rozsireni vodovodu chroustovice 2020

ROZŠÍŘENÍ
VODOVODU
CHROUSTOVICE

Dobrovolný svazek obcí

Obecně závazné vyhlášky

Důležitá hlášení

A4 diplomy 2018 web20

publicita modernizace zs moravany modernizace odborne ucebny plakat 202009

firma eko kom logo

moravany eko kom certifikat 2019 03

PROJEKTY A DOTACE

povodnovy plan.moravany

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Jak postupovat při vyhlášení krizového stavu a informace o možném výskytu krizových rizik v katastrálních územích obce Moravany?

krizovy stav zachranari

VŠE NALEZNETE ZDE ! 

SLUŽBY

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x