Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Organizační řád Obecního úřadu v Moravanech

Článek č. 1

Zásady činnosti

Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu, dělbu práce mezi zaměstnanci, jejich vzájemné vztahy a vztahy k organizacím a zařízením, které zřizuje obec.

Článek č. 2

Obec a jeho orgány:

1. Zastupitelstvo obce
2. Starosta
3. Obecní úřad
4. Výbory zastupitelstva obce
5. Komise rady obce
Kompetence těchto orgánů obce jsou stanoveny v zákoně č. 128/2000 Sb., v §84 – § 116 a v §117 až §122.


Článek č. 3

Působnost a postavení obecního úřadu:

1) Postavení a působnost obecního úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon), ve znění pozdějších právních úprav. Pokud jde o výkon státní správy přenesené působnosti, řídí se zvláštními zákony.
2) Působnost obecního úřadu v oblasti samostatné působnosti
– plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
– připravuje podklady pro jednání zastupitelstva obce
– pomáhá výborům a komisím zastupitelstva obce v jejich činnosti
– spolupracuje s organizačními složkami zřízenými obcí a usměrňuje po odborné a metodické stránce jejich činnost

Organizace a řízení obecního úřadu:

– Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu.

Článek č. 4

Starosta 

V čele Obecního úřadu je starosta, který zastupuje obec a obecní úřad navenek. Jeho kompetence, práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoně č. 128/2000 Sb. § 103 – 108.

Místostarosta

1) Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostu. Tento je po schválení zastupitelstvem obce oprávněn zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti – jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
2) Místostarosta plní úkoly dle pracovní náplně schválené radou obce, dále plní úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo obce, nebo starosta.

Zaměstnanci obecního úřadu

1) Zaměstnanci obecního úřadu jsou přímo podřízení starostovi.
2) Zaměstnanci vykonávají pracovní činnost v souladu s právními předpisy a s uzavřenou pracovní smlouvou. Konkrétní pracovní povinnosti jsou jim stanoveny v pracovní náplni. Pracovní náplň stanovuje starosta.

Článek č. 5

Počet zaměstnanců obecního úřadu.
Počet zaměstnanců obecního úřadu stanovuje na návrh starosty podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích rada obce.

Článek č. 6

Závěrečná ustanovení
1) Organizační řád Obecního úřadu Moravany byl projednán a schválen Radou obce Moravany usnesením č. 7 ze dne 5. 3. 2007 a nabývá účinnosti dnem podpisu.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com