Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Veřejným funkcionářům ukládá zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „registr“), oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Registr je uložen u starosty obce.

O každém nahlédnutí do registru se provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Zájemce o nahlédnutí do registru se osobně dostaví na Obecní úřad obce Moravany, do kanceláře starosty (nejlépe předem telefonicky domluvit termín). Zde mu bude předložena „Žádost o nahlížení do registru oznámení“, kterou žadatel podepíše, čímž potvrdí souhlas s podmínkami nahlížení do registru. Pro ověření údajů na žádosti předloží občanský průkaz. Poté mu bude umožněno nahlédnutí do registru.

Poučení pro žadatele:

Získané údaje nesmí žadatel využít k jinému účelu, než jen ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

Zákonné ustanovení:

Dle § 23 tohoto zákona se přestupku dopustí fyzická osoba, která

  1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
  2. poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  3. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com