Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Whistleblowing

Tento oznamovací systém Obce Moravany vzniká na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice o whistleblowingu“) vydané za účelem zlepšit prosazování práv a politik Unie v konkrétních oblastech stanovením společných minimálních norem, zajišťujících vysokou úroveň ochrany osob oznamujících porušení práva Unie.

Co se oznamuje?

Protiprávní jednání nesoucí znaky trestného činu nebo přestupku, nebo porušující právo Evropské unie v daných oblastech (zadávání veřejných zakázek; finančních služeb, produktů, trhů, předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu; bezpečnosti výrobků, potravin, krmiv, zdraví a podmínek zvířat; bezpečnosti dopravy; ochrany životního prostředí; radiační ochrany a jaderné bezpečnosti; veřejného zdraví; ochrany spotřebitelů a ochrana soukromí, osobních údajů, bezpečnosti sítí a informačních systémů).

Kdo může oznamovat?

Fyzická osoba, která se o protiprávním jednání dozvěděla v souvislosti s prací nebo obdobnou činností (dobrovolnictví, zastupitelstvo, dodavatelská smlouva apod.), dále také žadatel o práci nebo osoba, které pracovní poměr již skončil, a to i anonymně.

Jak oznámit porušení?

Příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů, a to buď:

  • Elektronicky na emailovou adresu podatelna@obec-moravany.cz, jako předmět emailu bude uveden text „WHISTLEBLOWING“
  • Písemně v označené obálce „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Obecní úřad Moravany
náměstí Hrdinů 136
533 72, Moravany

  • Ústně na telefonním čísle 466 951 204, na žádost také osobně v budově Obecního úřadu Moravany

Oznámení je možné podat také prostřednictvím vnějšího (externího) oznamovacího systému v působnosti ministerstva spravedlnosti na stránkách https://oznamovatel.justice.cz.

Co musí obsahovat oznámení?

  • Datum a místo události
  • Podrobný popis události
  • Identifikaci osob, kterých se událost týká, pokud jsou známy, a osob, které mohou potvrdit pravdivost události
  • Jakékoli další informace či materiály, které pomohou v prošetřování

Ochrana oznamovatele

Je zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele stejně jako veškerých informací týkajících se oznámení. Nejsou přípustná žádná odvetná opatření vůči oznamovateli ani jeho spolupracujícím osobám (např. ukončení smlouvy, snížení mzdy, nepřiznání příspěvku, diskriminace, ponižování aj.). Totožnost oznamovatele může znát pouze příslušná osoba, která je vázaná mlčenlivostí vůči všem informacím týkajících se oznámení. Veškeré další zpracování probíhá anonymizovaně a v souladu s platnými právními předpisy.

Ochrana nenáleží oznamovateli, který uvedl informace zjevně nepravdivé.

Jak bude s oznámením naloženo?

Oznámení přijímá a eviduje pouze příslušná osoba. Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Bude prošetřena pravdivost události, navržena nápravná opatření a opatření pro předcházení podobným událostem a oznamovatel bude vyrozuměn o způsobu vyřízení oznámení nejpozději do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na uvedenou emailovou adresu.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com