Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Povinně zveřejňované informace

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. – informace o obci Moravany (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona – přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona – veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů – informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/) – informace o obecním informačním systému (bod 21),

4. podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona
 (§ 165 odst. 2) – údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22).

01. Oficiální názevMoravany
02. Důvod a způsob založeníObec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
Obec:
       ● je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
       ● je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
       ● vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
       ● pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
03. Organizační strukturaNejvyšším orgánem obce je patnáctičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.
Organizační řád (PDF 130 kB)
Organizační složky obce:
       ● Obecní knihovna Moravany
       ● Základní škola Moravany
       ● Mateřská škola Moravany
       ● Sbor dobrovolných hasičů
04. Kontaktní spojení
04.1. Poštovní adresa – sídloObec Moravany
nám. Hrdinů
136533 72 Moravany
04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvuObec Moravany
nám. Hrdinů 136
533 72 Moravany
04.3. Úřední hodinyPondělí:   08:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 úřední den
Úterý:       08:00 – 11:00
Středa:     08:00 – 11:00, 13:00 – 17:00 úřední den
Čtvrtek     08:00 – 11:00
04.4. Telefonní čísla+420 466 951 204 úřad
04.5. Číslo faxu+420 466 951 003
04.6. Adresa Internetové stránkywww.obec-moravany.cz
04.7. Adresa e-podatelnypodatelna@obec-moravany.cz
04.8. Další elektronické adresystarosta@obec-moravany.cz
05. Bankovní spojení (číslo účtu)Číslo účtu: 2620561/0100, Komerční Banka Pardubice
Variabilní symboly pro platby.
       ● Poplatek za odpady: pouze osobně v knihovně
       ● Poplatek za psy: osobně na úřadu
       ● Poplatek za stočné: číslo faktury
06. Identifikační číslo (IČ)00273988
07. Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ 00273988
08. Dokumenty
08.1. Seznamy hlavních dokumentůVyhlášky a nařízení
Zápisy z jednání zastupitelstva
Jednací řád zastupitelstva obce
Veřejné zakázky
Veřejnoprávní smlouvy
Záměry prodeje a pronájmu

Vše naleznete také na úřední desce Obecního úřadu Moravany.
08.2. RozpočetRozpočty na jednotlivé roky a závěrečné účty naleznete ZDE nebo na úřední desce Obecního úřadu Moravany.
09. Žádat o informace lze:Osobně na Obecním úřadě Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany v úředních dnech a hodinách
Telefonicky na čísle +420 466 951 204není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
Formulář písemné žádosti můžete doručit:
       ● elektronicky (e-mailem) na adresu: podatelna@obec-moravany.cz
       ● elektronickou podatelnou (musí obsahovat el. podpis): podatelna@obec-moravany.cz
       ● poštou na adresu Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany
       ● faxem na číslo +420 466 951 003
Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10. Příjem žádostí a dalších podáníOsobně na Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany v úředních dnech a hodinách
Telefonicky na čísle +420 466 951 204
Elektronicky (e-mailem) na adresu: podatelna@obec-moravany.cz
Elektronickou podatelnou (musí obsahovat el. podpis): podatelna@obec-moravany.cz
Poštou na adresu Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany
Faxem na číslo +420 466 951 003
11. Opravné prostředkyOpravné prostředky lze podávat písemně:
Osobním podáním na Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany
Poštou na adresu Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany k rukám starosty

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.
Dokumenty
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
12. FormulářeV sekci Formuláře a tiskopisy
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíNávody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx .
Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz .
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place
14. PředpisyJednací řád zastupitelstva obce
14. 1. Nejdůležitější používané předpisyPřehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Moravany jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři úřadu.
       ● ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
       ● usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
       ● zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
       ● zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
       ● zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
       ● zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
       ● vyhl. č. 207/2001 Sb. k provedení zákona o matrikách
       ● zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
       ● zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
       ● zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
       ● zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
       ● zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
       ● zák. č. 561/2004 Sb. – školský zákon
       ● zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
       ● zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
       ● zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
       ● zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
       ● zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
       ● zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
       ● zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
       ● zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
       ● zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
       ● zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
       ● zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
       ● vl. nař. č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
       ● zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování
       ● zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
       ● zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
       ● zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
       ● vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
       ● zák. č. 262/2006 Sb. – zákoník práce
       ● zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
       ● zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
       ● zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
       ● zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
       ● zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
       ● vyhl. č. 442/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o svobodném přístupu k informacím, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
       ● vl. nař. č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
       ● zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
       ● zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
14. 2. Vydané právní předpisy – vyhláškyVyhlášky, smlouvy a nařízení
15. Úhrady za poskytování informací Ceník služeb poskytovaných Obecním úřadem Moravany
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informacíZa poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neúčtuje obecní úřad Moravany poplatky v případě, že poskytování informací bude provedeno zaměstnanci úřadu obce.
15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíŽadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy 
16.1. Vzory licenčních smluvLicenční smlouvy (DOC 32 kb)
16.2. Výhradní licence§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského
1) vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
2) Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
3) Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce
4) Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
5) Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
6) Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.Obecní úřad Moravany jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2011, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje obec Moravany žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:
       ● Počet podaných žádostí o informace: 4
       ● Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
       ● Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
       ● Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0
       ● Aktuální výroční zpráva a jednotlivé žádosti jsou k nahlédnutí a ke stažení ZDE nebo na úřední desce Obecního úřadu Moravany.

Starší výroční zprávy
       ● Historické výroční zprávy a žádosti naleznete na této stránce nebo na úřední desce Obecního úřadu Moravany.
18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacímInformace jsou dostupné na stránce Přístup k informacím 106/1999 Sb.
19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamůRejstříky pracoviště CZECH POINT
20. Informace o zpracovávání osobních údajůInformace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů obce Moravany provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:
       ● Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
       ● Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
       ● Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
       ● Evidenci poplatků
       ● Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
       ● Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
       ● Personální a mzdovou agendu
       ● Evidenci čtenářů obecní knihovny
       ● Evidenci pronájmu sportovní haly
Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na této stránce.
21. Informace o obecním informačním systémuInformační systém obce Moravany je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem 2x MS Windows XP  1x MS Windows Vista a 3x kancelářským systémem MS Office 2007.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci obce Moravany

       ● Gordic, Ekonomický systém
       ● Gordic, Evidence obyvatel
       ● WordPress, Redakční systém pro www

Prohlášení
Úřad Moravany nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.
Informace o obecním informačním systému jsou uvedeny na této stránce.
22. Informace o územním plánuDůvodem pro zpracování územního plánu obce Moravany je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry Moravan ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot.

       ● Kompletní informace o územním plánu naleznete na úřední desce Obecního úřadu Moravany.
23. Informace správce daněInformační povinnost správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com